Kontakt z nami: +48 12 269 29 74

Zasady sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W OFERCIE FIRMY MEDIAM SP. Z O.O.
Sprzedaż poprzez stronę www.trade.mediam.com odbywa się wyłącznie dla odbiorców hurtowych, firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.
W celu zakupu detalicznego zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych partnerów handlowych np. www.studiopro.eu.
Składając zamówienie kupujący akceptuje zasady i warunki opisane poniżej:
W celu potwierdzenia, że Kupujący prowadzi działalność gospodarczą prześle on na adres email: trade@mediam.com, faxem: 122692151 lub na adres firmy MEDIAM Sp. z o.o. 30-415 Kraków, Wadowicka 12 swoje dokumenty firmowe (KRS, NIP, Regon, wpis do ewidencji).
REALIZACJA SPRZEDAŻY
Pracownicy działu handlowego realizują kompleksową obsługę Klienta.
Osoby te są odpowiedzialne za wszelkie kontakty handlowe, regularne informowanie Klientów o aktualnej ofercie, promocjach, szkoleniach itp. oraz pomoc przy wystąpieniu jakichkolwiek trudności.
Czas realizacja zamówienia z magazynu wynosi 2 dni, czas realizacji zamówienia z importu wynosi od 3 do 8 tygodni.
W przypadku, gdy towaru nie ma na magazynie istnieje możliwość przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem terminu realizacji, klient jest zobowiązany do odbioru i zakupu towaru.
ZAMÓWIENIA I DOSTAWA:
 1. Towary dostarczane będą na podstawie potwierdzonych przez MEDIAM Sp. z o.o. pisemnych, telefaksowych, elektronicznych (e-mail) i on line (www.trade.mediam.com) zamówień kupującego złożonego przez osobę upoważnioną.
 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Na zlecenie kupującego sprzedawca może wysłać towar wskazaną przez kupującego firmą spedycyjną (DHL, UPS itp.).
 4. Ryzykiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili wydania obciąża się kupującego.
 5. Koszt transportu i ewentualnego ubezpieczenia pokrywa odbiorca.
 6. Wysyłka towaru odbywa się po uregulowaniu należności.
 7. W przypadku wstrzymania zamówienia z winy lub na wniosek Nabywcy, poniesie on wszystkie koszty związane z opóźnieniem, np. koszty magazynowania, ubezpieczenia, zaciągniętych kredytów.
 8. Poprawne zamówienie w innej formie niż przez www.trade.mediam.com powinno zawierać:
  1. Nazwę, adres zamawiającego i numer telefonu kontaktowego
  2. Do kogo zamówienie jest skierowane (firma MEDIAM SP. Z O.O.)
  3. Datę i termin dostawy
  4. Wyszczególnione towary według nazw i ewentualnie według kodów cennika firmy MEDIAM SP. Z O.O.
  5. Sposób odbioru towaru, np.:
   "ODBIÓR WŁASNY”, „TOWAR PROSZĘ WYSŁAĆ NA NASZ KOSZT I RYZYKO FIRMĄ UPS”
  6. Czytelny podpis.
Uwaga! Brak zamówienia lub nie wypełnienie któregoś z wymienionych punktów na zamówieniu może skutkować unieważnieniem zamówienia.
ODBIÓR TOWARU:
W przypadku otrzymania towaru niezgodnie z zamówieniem lub fakturą Klient jest zobowiązany do zgłoszenia natychmiastowej reklamacja w MEDIAM nie później niż 2 dni od daty dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia towaru przy dostawie realizowanej poprze firmę spedycyjną Odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera firmy spedycyjnej protokołu niezgodności lub szkody i poinformowania niezwłocznie o tym fakcie MEDIAM nie później niż 2 dni od daty dostawy.
W przypadku, gdy uszkodzenie przesyłki stwierdzono po odjeździe kuriera, bez śladów uszkodzenia opakowania, Odbiorca powinien sporządzić protokół uszkodzenia zawierający nr listu przewozowego, datę dostarczenia, opis uszkodzenia, wycenę szkody przez Odbiorcę.
Oryginał protokołu należy dostarczyć do firmy kurierskiej, a jego kopię przesłać faksem do MEDIAM Sp. z o.o.
PŁATNOŚCI:
Wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem za pośrednictwem banku. Numer konta i nazwa banku jest uwidoczniona na dokumencie sprzedaży.
Prosimy o umieszczenie na przelewach bankowych numerów dokumentów sprzedaży, za które dokonywana jest płatność.
W wyjątkowych przypadkach MEDIAM Sp. z o.o. może przyjąć wpłatę gotówki do kwoty 50000,zł Przy sprzęcie na zamówienie obowiązuje przedpłata w wysokości 50%, pozostała kwota będzie płatna przy odbiorze towaru. Wysyłka towaru odbywa się po uregulowaniu należności.
Dla stałych Klientów możliwe są odroczone formy płatności (na zasadach określonych odrębnie).
NIETERMINIOWA REALIZACJA PŁATNOŚCI:
W przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę, terminu płatności wskazanego na fakturze, MEDIAM Sp. z o.o. uprawniony jest do:
 1. naliczenia odsetek karnych w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.
 2. cofnięcia lub zmniejszenia limitu kupieckiego, bez konieczności informowania o tym klienta,
 3. zajęcia sprzętu (np. towarów handlowych) na zabezpieczenie w celu zaspokojenia swoich wierzytelności.
WARUNKI ZAKUPÓW W CENACH HURTOWYCH
Warunkiem zakupów w cenach hurtowych i rozpoczęcia współpracy handlowej na zasadach dystrybucji jest zawarcie umowy o współpracy.
O zawarcie umowy z MEDIAM mogą wnioskować firmy, których podstawowa działalność gospodarcza polega na dystrybucji sprzętu dla DJ, video, estradowego, teatralnego, do oświetlenia efektowego i systemów nagłośniających.
Zawarcie umowy z nowym klientem następuje po przesłaniu do MEDIAM wypełnionego KWESTIONARIUSZA INFORMACYJNEGO KLIENTA wraz z dokumentami rejestracyjnymi i akceptacji klienta przez biuro handlowe firmy MEDIAM Sp. z o.o.
MEDIAM SP. Z O.O. oświadcza, że informacje uzyskane od klientów wykorzystywane będą wyłącznie do celów wewnętrznych.
CENY I UPUSTY:
Mediam podaje swoją cenę detaliczną, a wszelkie upusty są ustalone zwyczajowo od tej ceny na podstawie tabeli rabatów i mogą być negocjowane indywidualnie pomiędzy Klientem a handlowcem firmy MEDIAM SP. Z O.O.
Aktualne ceny są dostępne w siedzibie MEDIAM Sp. z o.o. i na stronie www.trade.mediam.com
MEDIAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o nich Klienta.
Zapraszamy do współpracy
Mediam Trade

Regulamin świadczenia przez sklep Mediam Trade usług elektronicznych

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030), tj. określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep za pośrednictwem witryny internetowej www.trade.mediam.com (dalej „Strona internetowa”). Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawcą Usług elektronicznych, o których mowa w pkt A.1 niniejszego Regulaminu jest Sklep, tj.:

  MEDIAM Sp. z o.o.
  ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
  NIP 6792772594
  tel./fax /12/ 12 269 29 74
  trade@mediam.com

 3. Przez Usługobiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi elektronicznej.
A. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Sklep świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. usługę udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu produkty i usługi (tj. zawieranie umów),
  2. usługę prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Konto”),
  3. newsletter,
  zwane dalej „Usługami elektronicznymi”.
 2. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi newslettera Sklep jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji handlowej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi elektronicznej przy użyciu Strony internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Usługi elektroniczne są dostępne dla Usługobiorców całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Usług elektronicznych w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, bądź odpowiednich napraw lub zmian.
B. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Prawidłowe korzystanie z Usług Spółki możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 3. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług elektronicznych i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość ich świadczenia.
  (na temat ciasteczek szerzej w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności)
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają usługobiorcy korzystanie z Usług.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu, jak też naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Sklep nie kontroluje środowiska komputerowego Usługobiorcy, zaleca jednak, aby Usługobiorca upewnił się przed skorzystaniem ze Sklepu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 7. Sklep zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy.
 8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sklep ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług elektronicznych wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależnych od Sklepu.
C. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Umowa ta jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu indywidualnego Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: login, adres e-mail, imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, telefon kontaktowy, NIP, REGON (w przypadku przedsiębiorców). Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu mailowego w okienku „Zapisz się do newslettera”. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik Strony internetowej obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może zostać złożone w formie pisemnej lub mailowej.
D. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Usługobiorca może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi przez Sklep Usługami elektronicznymi telefonicznie lub mailowo, zgodnie z danymi Sklepu podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia Sklepowi udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub mailowy lub nr telefonu składającego reklamację, a także jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji związanych z świadczeniem Usług elektronicznych nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej (zgodnie z danymi podanymi przez zgłaszającego reklamację), nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego reklamację błędnych lub niepełnych danych uniemożliwiających kontakt i udzielenie odpowiedzi przez Sklep, jak też niepełnego opisu i powodu reklamacji, które uniemożliwiają zdiagnozowanie i ustosunkowanie się przez Sklep do zastrzeżeń lub pytań zgłaszającego reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady określone w Regulaminie podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług elektronicznych na podstawie Regulaminu Strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki, o czym powiadomi każdego Usługobiorcę w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, a także w formie komunikatu o zmianie Regulaminu na Stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie naruszają praw lub świadczeń już nabytych przez Sklep i Usługobiorcę w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych.
 4. Sklep przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na warunkach określonych Polityką Prywatności Sklepu (dostępna na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności). W szczególności Sklep przetwarza dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Administratorem tych danych jest Sklep.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIAM TRADE
(WWW.TRADE.MEDIAM.COM)
I INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) Sklepu internetowego Mediam Trade (dalej „Sklep”) jest skierowana do Użytkowników strony internetowej Sklepu dostępnego pod adresem www.trade.mediam.com (dalej „Strona internetowa”) i określa:
  1. cel, rodzaj, zakres danych zbieranych przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej i usług oferowanych przez Sklep,
  2. zasady postępowania przez Sklep z danymi, o których mowa w ust. (i) powyżej, w tym sposoby wykorzystania i zabezpieczania przez Sklep tych danych,
  3. prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych, o których mowa w ust. (i) powyżej.
 2. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która odwiedza Stronę internetową Sklepu i ewentualnie:
  1. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu produkty i usługi (tj. zawieranie umów) i/lub
  2. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (dalej „Konto”) i/lub
  3. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi newslettera.
 3. Przez Sklep należy rozumieć:

  MEDIAM Sp. z o.o.
  ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
  NIP 6792621961
  tel./fax /12/ 2665694
  trade@mediam.com

 4. W zakresie danych Użytkownika będących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922, (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”), a przetwarzanych przez Sklep Administratorem tychże danych jest Sklep.
II ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Sklep za pośrednictwem Strony internetowej zbiera dane dotyczące Użytkownika. Dane te częściowo są zbierane automatycznie (A), a częściowo na skutek dobrowolnego podania ich przez Użytkownika (B).

A. Dane zbierane automatycznie
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Sklepu w przypadkach, o których mowa w pkt I.2. Polityki automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1 powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości usług świadczonych przez Sklep, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów i usług przez Sklep, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien zastosować blokadę plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Sposób konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies zapisane na jego urządzeniu powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki stron internetowych.
 5. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych bądź wszystkich jego funkcjonalności.
 6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
 8. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu, diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep notuje najwięcej odwiedzin), administrowania i udoskonalania Sklepu, a także do innych celów, dla których ww. narzędzia zostały stworzone (opisane w pkt. 2-7 powyżej).
B. Dane podawane przez Użytkownika
 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki jest podanie przez Użytkownika takich danych jak:
  1. w przypadku składania zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON, nr konta bankowego;
  2. w przypadku założenia i korzystania z Konta: imię i nazwisko, nazwa firmy, login, adres zamieszkania/siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON;
  3. w przypadku zapisania się do newslettera: adres e-mail.
  Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania przez Użytkownika choćby niektórych danych może uniemożliwić skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich, bądź niektórych oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt I.2 Polityki (w szczególności zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru).
 2. Sklep zbiera dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej w celu:
  1. umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt I.2 Polityki.
  2. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w I.2 Polityki, w szczególności: przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkownika, wsparcia technicznego, realizacji procesów płatności, dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu, prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych, konkursowych i marketingowych (tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tych celach), wysyłania informacji handlowych (np. ofert handlowych, newslettera, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika),
  3. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z przepisów prawa w przewidzianych tymi przepisami procedurach i trybach, np. realizacja procedur reklamacyjnych, dochodzenie należności, księgowanie transakcji,
  4. prowadzenia działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
 3. W celu realizacji ww. celów Sklep może przekazywać dane Użytkownika innym podmiotom. W szczególności Sklep przekazuje dane Użytkownika podmiotom:
  1. biorącym udział w realizacji na rzecz Użytkownika zamówienia bądź w realizacji przez Użytkownika przysługującego mu prawa reklamacji w zakresie niezbędnym dla wykonania przez te podmioty powierzanych im czynności, np. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, producentom i dystrybutorom oferowanych przez Sklep towarów i usług, obsłudze księgowej i prawnej,
  2. biorącym udział w zapewnieniu na rzecz Użytkownika funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt I.2 Polityki,
  3. legitymującym się uprawnieniem do otrzymania danych Użytkownika na podstawie stosownych przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, GIODO,
  4. powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Sklepem,
  5. prowadzącym działania marketingowe, reklamowe i promocyjne na rzecz Sklepu lub na rzecz innych podmiotów.
  Przekazywanie danych odbywa się w trybach określonych ustawą o ochronie danych osobowych (w szczególności w trybie art. 31 tejże ustawy), a także w trybach i na warunkach określonych innymi przepisami prawa.
 4. Dane zbierane w ramach bezpośredniego kontaktu Użytkownika ze Sklepem (rozmowy telefoniczne z infolinią Sklepu, czy też za pośrednictwem Skype’a) są wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym realizacji praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika dotyczących zgłaszanej sprawy.
 5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030) w postaci newsletter’a, bądź też w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych Sklep może powierzyć rozesłanie informacji handlowych podmiotowi trzeciemu.
III PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZBIERANYCH PRZEZ SKLEP DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania stosownie do art. 32 i nast. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W razie wykazania przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia, zmiany, uzupełnienia danych Użytkownika, jeżeli wymagają tego albo pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Żądaniu zmiany nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta, zmiany w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać również samodzielnie, tj. po zalogowaniu się do Konta przy użyciu hasła oraz loginu.
 4. Na warunkach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.
 5. Niezależnie od pkt. 4 powyżej Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jak też przetwarzania jego danych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta (w przypadku Użytkowników posiadających Konto), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.
IV ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sklep stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, w szczególności Sklep zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Założenie Konta wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz podania loginu i hasła zabezpieczającego Konto. Hasło powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Hasło w każdej chwili może być przez Użytkownika zmienione.
 3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik w oknie logowania powinien wybrać opcję „nie pamiętasz hasła” oraz wskazać adres e-mail, na który zostanie wysłana instrukcja odzyskiwania hasła.
 4. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło do Konta przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła do Konta osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione i o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z jego Konta.
 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podane w pkt I.3 Polityki dane Sklepu.
 3. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki, o czym powiadomi każdego Użytkownika posiadającego Konto w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, jak też Użytkownika zapisanego do newslettera, a pozostałych Użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zmiany nie naruszają praw lub świadczeń już nabytych przez Sklep i Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych, w szczególności zmiana treści Polityki nie narusza uprawnień Użytkownika w zakresie, o którym mowa w pkt III Polityki, a także innych uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych Polityką.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.*
Plik ze wzorem formularza odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania poniżej.
*Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą